Thứ sáu, Ngày: 09/06/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

939.704

: 7.296

Đào tạo người dùng tin

 Hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên năm thứ nhất

- Đối tượng: Tất cả sinh viên năm thứ nhất

- Hình thức: Phối hợp với chương trình sinh hoạt chính trị đầu năm học do phòng Công tác sinh viên tổ chức hoặc Tổ chức độc lập tại Thư viện

- Thời gian: đầu mỗi năm học.

- Nội dung hướng dẫn: 

   + Giới thiệu chung về thư viện.

   + Giới thiệu các nguồn tài liệu truyền thống và hiện đại và chính sách sử dụng.

   + Hướng dẫn khai thác và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện.

   + Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác sử dụng tài liệu tại Thư viện